Lejebetingelser


1. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller dennes repræsentant.

2. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser. Den tid udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers lager og rådighed efter lejeaftalen. Kortest lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader udlejers lager, regnes som den første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 11.00. Lejeprisen omfatter ikke læsning og losning af biler. 

3. Såfremt aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder såfremt lejer misligeholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller betalingsstandsning. 

4. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig. Uden at lejers ansvar og forpligtigelser derved begrænses har udlejer tegnet forsikring mod skade af det lejede i udlejningsperioden. Eventuelle skader skal uophørligt anmeldes til udlejer, tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a.: tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer samt tyveri fra motorkøretøjer der ikke er forsynet med alarm eller er parkeret i aflåst indhegning eller bygning.· glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.· grov uagtsomhed, for så vidt dette kan lægges lejeren eller dennes ansvarlige medarbejder til last.· selvrisiko på kr. 5.000,00 + moms pr. skade. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det lejede udstyr skal ved aflevering være i samme stand som ved afhentning. Evt. reparation af beskadiget udstyr, rengøring, oprulning af kabler og anden reetablering af udstyr ved returnering, faktureres til gældende listepriser. Eddison er ikke ansvarlig for evt. økonomiske eller materielle skader eller følger, forvoldt af det lejede udstyr.

5. Det lejede skal afhentes på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgivne adresse hos lejer. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten.

6. Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidigt aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er berettiget til - uden særlig underretning - at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

7. Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til dagspris.

8. Afbestilling af udstyr skal normalt ske 7 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end første lejedag debiteres med 50% af lejebeløbet, dog mindst kr. 150,00 + moms

9. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, betales lejen efter lejeperiodens ophør.

10. EDDISON Lyd-Lys-Scene-AV tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglig konflikter, sygdom og andres misligeholdelse af kontrakter. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl , og forbeholder os ret til ændringer.